واریز هزینه

از شما به خاطر انتخاب موسسه آموزشی پژوهشی پیشگامان مسیر دانش شکر مینماییم. در این بخش میتوانید هزینه خدمات را از طریق کارت به کارت، واریز به حساب پرداخت نمایید.

نام بانک

شماره حساب

شماره کارت

نام صاحب حساب

بانک ملی

۶۰۳۷۹۹۱۸۹۸۸۶۹۹۰۸

محمد جواد اصفهانی

gif